De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


De Brief is te downloaden als Word document: klik.
De Errata zijn ook te downloaden als Word document: klik.

jump to Errata jump to Errata hieronder

Aan de gebruikers van de WISC-IIINL

Amsterdam, 4 november 2002
Ref.: RB/is/0210-153
Betreft: WISC-IIINL

Geachte gebruikers van de WISC-IIINL,

Na het verschijnen van de WISC-IIINL hebben collega’s/gebruikers de test, in het bijzonder de handleiding, met een kritisch oog bezien. Dit heeft geleid tot een groot aantal op- en aanmerkingen, die alle door de bewerkers serieus zijn nagegaan.

De gemaakte opmerkingen betreffen allereerst fouten en onduidelijkheden in de tekst van de handleiding. Ondanks uitvoerige controle vooraf bleken er toch nog een aantal storende fouten en onvolkomenheden in de tekst geslopen te zijn. De correcties van deze fouten vindt u in het bijgevoegde overzicht van errata.

Daarnaast zijn kritische opmerkingen gemaakt over het uitgevoerde onderzoek, waarbij vooral de wijze van normering aandacht heeft gekregen. Zo is naar voren gebracht dat rekening moet worden gehouden met een vertekening tot 3.3 IQ punten in de hoogste leeftijdsgroepen. Hoewel bijzonderheden over het normeringonderzoek uitvoerig zullen worden vermeld in het technisch rapport dat in het voorjaar verschijnt en dat aan alle kopers van de WISC-IIINL gratis ter beschikking zal worden gesteld lijkt het goed om op deze kritiek nader in te gaan.

De opmerkingen hebben betrekking op de scheefheid van een gedeelte van het Nederlandse deel van de steekproef. Nadere bestudering van CBS-gegevens leert dat bij kinderen van 13 tot 17 jaar sprake is van oververtegenwoordiging van Havo/Vwo leerlingen. Bovendien is gebleken, dat in België geen leerlingen zijn onderzocht, die ooit zijn blijven zitten. Omdat in het normeringsmodel de resultaten van alle leeftijdsgroepen worden meegewogen voor de bepaling van de normen voor elke leeftijdsgroep, zal een scheve verdeling van enkele leeftijdsgroepen ook van invloed zijn op de normering van aanliggende leeftijdsgroepen.

Naar aanleiding van de naar voren gebrachte kritiek is door de bewerkers nog eens zorgvuldig nagegaan of er inderdaad sprake is van een duidelijke vertekening. Daartoe is op basis van een modelmatige correctie een herberekening uitgevoerd voor de gehele steekproef en alle subtests, waarbij uitgegaan is van een zo nauwkeurig mogelijke indeling van schooltypen voor zover die op basis van CBS-gegevens kan worden gemaakt. Bij deze herberekening zijn vooralsnog niet zodanige verschillen naar voren gekomen dat aanpassing van de normering nodig zou zijn.

Om na te gaan of deze resultaten voldoende zijn worden momenteel nog een aantal aanvullende gegevens verzameld, op grond waarvan zal worden vastgesteld of de uitkomsten van de herberekening inderdaad overeenkomen met de feitelijke gegevens.

Verder is besloten om over te gaan tot 2-maandelijkse normgroepen in plaats van 4-maandelijkse normgroepen, zodat de sprongen tussen de opeenvolgende groepen worden verkleind. Bovendien zal in het elektronische scoringsprogramma dat over enkele maanden verschijnt normering per dag mogelijk zijn. In beide gevallen zullen eventuele correcties in verband met de verdeling in schooltypen worden aangehouden.

Tenslotte zij opgemerkt dat de afname van een intelligentietest als de WISC-IIINL tot een IQ-score leidt. Deze score blijft echter een schatting van de intelligentie en moet ook als zodanig gehanteerd worden. Met het oog hierop zijn betrouwbaarheidsintervallen in de handleiding vermeld en gebruik daarvan is daarom zeer aan te bevelen.

Hoogachtend,

mr R.F. Baneke
directeur NDC BV


Errata

Pagina: Wijziging/aanvulling:
vii Tabel 2.11 wordt figuur 2.1; tabel 2.12 wordt tabel 2.11.
ix Toevoegen: figuur 2.1 (was: tabel 2.11).
xii Tweede regel van onderen: ‘tests’ in plaats van ‘test’.
7 Tabel 1.2: nr. 13 ‘Doolhoven’, behoort gegroepeerd te worden onder ‘Performaal’ (en niet onder ‘Verbaal’).
10 Na laatste regel toevoegen: ‘Zie ook pagina 44 voor verdere bijzonderheden’.
22 Tabel 2.4:
Het tweede kopje (‘Aantal opgaven WISC-R’) moet zijn ‘Aantal opgaven in de WISC-R’.
Het derde kopje (‘Aantal opgaven van de WISC-R’) moet zijn ‘Aantal opgaven van de WISC-R overgenomen’.
28 Aan het eind van de eerste alinea ontbreekt de volgende aanvulling op de laatste zin:
‘…, die zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen en niet ernstig lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn’.
In de tweede alinea staat bij de literatuurverwijzing: ‘CBS, 2000’. Dit moet zijn: ‘CBS, 2000.1 t/m 2000.4’.
De laatste zin op pagina 28 moet zijn: ‘Om deze reden is het onderzoek beperkt tot kinderen afkomstig uit het Speciaal Onderwijs’.
29
30 Derde alinea, aan het eind van de derde zin moet de volgende literatuurverwijzing toegevoegd worden: CBS, 2000.5.
37 Tabel 2.11 wordt veranderd in figuur 2.1; tabel 2.12 wordt tabel 2.11.
60 De laatste zin wordt vervangen door de volgende zin:
‘Indien de factorscores echter worden berekend is het noodzakelijk dat de subtest Symbolen Vergelijken wordt afgenomen’.
61 De derde alinea wordt vervangen door de volgende:
‘Bij de omzetting dienen de Verbale score en de Performale score elk gebaseerd te zijn op tenminste vier subtests. Er kan dan een totale Verbale of een totale Performale score worden berekend. In dit geval is de Totale score de som van de Verbale score en de Performale score’.
De laatste alinea wordt vervangen door de volgende:
‘Opgemerkt dient te worden dat de Totale IQ-score niet gelijk is aan de som van het Verbale IQ en het Performale IQ of het gemiddelde daarvan. Het Totale IQ is gebaseerd op de Totale score op de gehele test (10 subtests), of op de omzetting van tenminste vier verbale en vier performale subtests, zoals hierboven is aangegeven’.
62 De tweede alinea wordt vervangen door de volgende:
‘De Totale IQ-scores, zoals die worden weergegeven in Tabel A.4, lopen van 55 tot 145. Wanneer een kind een IQ-score behaalt die lager is dan 55 of hoger dan 145 wordt dit genoteerd. Op dezelfde manier wordt gehandeld met factorscores die lager of hoger zijn dan deze grenzen’.
63 Onder het kopje: ‘Stap 1: Bepalen van de leeftijd’, wordt ‘20-09-2001’ vervangen door ‘23-09-2001’.
64 In de tabel wordt achter de subtest ‘Rekenen’ de ruwe score van 29 vervangen door een ruwe score van 32 en de normscore van 16 door een normscore van 18.
65 In de tabel dient in plaats van ‘---% Betrouwbaarheidsinterval’, ‘95% Betrouwbaarheidsinterval’ te staan.
71 Tweede alinea, zevende regel: in plaats van SEM = Sdv(1 – rxx), dient er te staan: SEM= Sd(1 – rxx).
72 In de tweede alinea, op de vijfde regel én in de derde alinea, op de derde regel moet ‘Woordkennis’ staan in plaats van ‘Woordenschat’.
73 Derde alinea, vijfde regel: 85% en 95% moeten vervangen worden door respectievelijk 15% en 5%.
Vijfde alinea, zevende regel: 95% wordt 5%.
75 In de tekst moet op de zesde regel, achter de zin die eindigt op het woord ‘Verwerkingssnelheid’, het volgende worden toegevoegd: ‘Verwerkingssnelheid meet o.a. visueel motorische coördinatie, reflectie, visueel geheugen, ordelijkheid en motivatie’.
77 t/m 78 In de handleiding zijn vet en cursief weggevallen.
130 Bij de vierde aanwijzing moet na de laatste zin het volgende toegevoegd worden: ‘…, vanuit het kind gezien’.
221 t/m 253 Hier ontbreken de paginanummers.
254 t/m 260 Opmerking bij tabel A2 tot en met tabel A7: Het is beter geen gebruik te maken van IQ’s boven de 145. De tabellen zouden moeten beginnen bij IQ 55 en eindigen bij IQ 145.
Literatuur:
CBS 2000 staat vijf keer vermeld. Deze publicaties moeten genummerd worden van 2000.1
tot en met 2000.5.
Het volgende artikel wordt geschrapt:
Flynn, J.R. (1984). Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure. Psychological Bulletin, 101, 29-51.
In plaats van:
Flynn, J.R. (1984). The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. Psychological Bulletin, 101, 171-191.
dient er te staan:
Flynn, J.R. (1984). The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. Psychological Bulletin, 95, 29-51.
De publicatie van Laros, J.A. & Tellegen, P.J. staat vermeld onder het artikel van Snijders, J.Th., Tellegen, P.J. & Laros, J.A. Het moet vermeld staan onder het artikel van Kessels, R. & Wingbermühle, E.

Tot slot nog een opmerking. Wellicht ten overvloede wordt er nogmaals op gewezen dat bij Symbolen Vergelijken het aantal foute antwoorden moet worden afgetrokken van het aantal goede antwoorden.

to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests