De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


De toekomst van de WISC-III

- uitkomsten van de enquête –

Peter Tellegen

24 september 2004


Al meer dan twee jaar is het duidelijk dat de Nederlandstalige uitgave van de WISC-III grote gebreken vertoont met betrekking tot de normen en de betrouwbaarheid terwijl validiteitsgegevens vrijwel ontbreken. Een goede uitgave van de test is theoretisch zeker mogelijk maar het probleem hierbij is dat de huidige auteurs tegen beter weten in blijven volhouden dat er niets aan de hand is. In het artikel "Het herstel van de WISC-III NL" (Tellegen, april 2003) is toen het volgende idee geopperd:

"Gebruikers van de WISC-III moeten er daarom rekening mee houden dat een deugdelijke herziening van de test niet van de grond zal komen. Als daar toch veel tijd en energie in gestoken moet worden, is het dan niet aantrekkelijker om de WISC-IV, die nu in de Verenigde Staten in ontwikkeling is, aan te passen en te normeren."

Inmiddels is gebleken dat de aangepaste normen van de WISC-III geen verbetering zijn, dat verschillende afwijkende datasets met betrekking tot de normgroep in omloop zijn en dat de toegezegde en noodzakelijke aanvullende betrouwbaarheids- en validiteitsstudies niet zijn verricht. Tweeënhalf jaar na het verschijnen van de WISC-III ontbreekt nog steeds een wetenschappelijke verantwoording van het uitgevoerde onderzoek.

Het idee om de WISC-III dan maar te laten voor wat hij is, en aan te dringen op een spoedige en goede Nederlandstalige uitgave van de WISC-IV, wordt hierdoor meer aantrekkelijk. De WISC-IV is vorig jaar uitgebracht in de Verenigde Staten en kan beschouwd worden als een ingrijpende wijziging ten opzichte van de vorige versies (zie "De WISC-IV", Tellegen, mei 2003).

Om een indruk te krijgen of testgebruikers de voorkeur hebben voor een herstel van de WISC-III (wat dan waarschijnlijk in zal houden een veel latere introductie van de Nederlandstalige WISC-IV), dan wel een voorkeur hebben voor een versnelde uitgave van de WISC-IV waarbij herstel van de WISC-III achterwege wordt gelaten, is deze vraag voorgelegd aan de lezers van de Nieuwsbrief van Tests & Testresearch en aan bezoekers van de website. Naast de peiling van deze voorkeur werden in de enquête nog enkele vragen gesteld.

In de periode van 17 t/m 23 september is de enquête door 23 personen ingevuld. De enquête staat met de frequentie van de gekozen antwoorden in de appendix hieronder (niet gekozen alternatieven zijn daarbij weggelaten).
De uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

 • De meeste deelnemers zijn afgestudeerd psycholoog of pedagoog (91%). Men is voornamelijk werkzaam binnen het onderwijs (61%), een kleiner deel binnen gezondheidszorg of onderzoek.
 • Een groot deel neemt zelf tests af (65%) en men heeft redelijk tot veel ervaring met de WISC-R (74%). Redelijk tot veel ervaring met de afname van de WISC-III heeft 35%. Bijna de helft van de deelnemers heeft geen ervaring met de afname van de WISC-III (44%).
 • Het testmateriaal en de samenstelling van de WISC-III vind men in het algemeen een verbetering (65%). Daarentegen vindt men vaak de (gegevens over) normering betrouwbaarheid en validiteit minder goed (57%).
 • Een kleine minderheid (9%) vindt dat de aangepaste normgroep van de WISC-III representatief is. De meeste deelnemers aan de enquête zijn van mening dat zowel de oorspronkelijke als de aangepaste normgroep van de WISC-III niet representatief zijn (65%). Geen oordeel hierover heeft 26%.
 • De problemen rond de WISC-III zijn voor 44% van de deelnemers reden geweest om de test niet aan te schaffen, of om deze niet of alleen incidenteel te gebruiken. Voor 39% is dit geen reden geweest om de test niet, of minder te gebruiken.

De hoofdvraag, of men een voorkeur heeft voor een herstel van de WISC-III, dan wel voor een versnelde uitgave van de WISC-IV, is als volgt beantwoord:

26% (6 personen) is voor herstel van de WISC-III
70% (16 personen) is voor het versneld uitbrengen van de WISC-IV
4% (1 persoon) heeft hierover geen mening

Ofschoon deze enquête niet pretendeert representatief te zijn kan wel de conclusie worden getrokken dat er een belangrijke groep psychologen en (ortho-)pedagogen is die van oordeel zijn dat de WISC-III inhoudelijk een verbetering betekent maar dat de normering en andere psychometrische kenmerken grote tekorten vertonen. Voor velen is dit een reden geweest om de test niet aan te schaffen of om hem slechts incidenteel te gebruiken.
De meeste deelnemers zijn er van overtuigd dat de aangepaste normen ook niet in orde zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat men het geloof in de WISC-III heeft verloren en kiest voor de uitgave van de WISC-IV, ook al zal dat enige jaren vergen.


Appendix:
Enquête over de Toekomst van de WISC-III.

In Nieuwsbrief # 4 (18 juni 2004) van Tests en Test-research zijn twee scenario's geschetst in verband met het al dan niet herstellen van de WISC-III.

Scenario A (herstel WISC-III)

 • men gebruikt nog een jaar de WISC-R,
 • over een jaar verschijnt een goed bruikbare versie van de WISC-III,
 • over tien tot vijftien jaar wordt de Nederlandstalige WISC-IV uitgebracht.

Scenario B (versneld uitbrengen WISC-IV)

 • de WISC-III wordt desgewenst teruggestuurd naar de uitgever,
 • men gebruikt nog drie jaar de WISC-R,
 • over drie jaar verschijnt een Nederlandstalige versie van de WISC-IV.

Vragen en uitkomsten

Scenario A of B

1 Mijn voorkeur gaat uit naar:
.
scenario A (herstel WISC-III) 6 26 %
scenario B (versneld uitbrengen WISC-IV) 16 70 %
geen voorkeur 1 4 %

Opleiding en werksituatie

2 Opleiding:
.
afgestudeerd psycholoog 12 52 %
afgestudeerd (ortho-)pedagoog 9 39 %
hbo / andere universitaire opleiding voltooid 1 4 %
volg hbo / universitaire opleiding 1 4 %

3 Werkveld:
.
onderwijs 14 61 %
gezondheidszorg 4 17 %
onderzoek 4 17 %
anders / niet van toepassing 1 4 %

4 Testinteresse:
.
neem tests af en interpreteer uitkomsten 15 65 %
gebruik / beoordeel testuitkomsten 2 9 %
gebruik tests voor research 5 22 %
belangstelling i.v.m. persoonlijke situatie 1 4 %

Ervaring met de WISC-R en de WISC-III

5 WISC-R:
.
veel ervaring met afname van de WISC-R 13 57 %
matig / redelijk wat ervaring met afname 4 17 %
weinig ervaring met afname 3 13 %
geen ervaring met afname 3 13 %

6 WISC-III:
.
veel ervaring met afname van de WISC-III 6 26 %
matig / redelijk wat ervaring met afname 2 9 %
weinig ervaring met afname 5 22 %
geen ervaring met afname 10 44 %

7 In vergelijking tot de WISC-R vind ik het testmateriaal en de samenstelling van de WISC-III:
.
een grote verbetering 3 13 %
een verbetering 12 52 %
geen mening / niet van toepassing 8 35 %

8 In vergelijking tot de WISC-R vind ik de (gegevens over) normering, betrouwbaarheid en validiteit van de WISC-III:
.
gelijkwaardig 3 13 %
minder goed 8 35 %
veel minder goed 5 22 %
geen mening / niet van toepassing 7 30 %

. Introductie voor vraag 9

De kritiek op de WISC-III betreft vooral de normering, en dan met name de samenstelling van de Nederlandse normgroep bij de oudere kinderen. Na de publicatie van de test in 2002 heeft het NDC vorig jaar oktober nieuwe normen uitgebracht die zijn gebaseerd op een aangepaste normgroep.

Hieronder wordt de samenstelling van de aangepaste Nederlandse normgroep van de WISC-III voor 16-jarigen vergeleken met de normgroep waarop de normen in de Handleiding zijn gebaseerd (zie het artikel "Critici van de WISC-III in het ongelijk gesteld", elders op de site).
.
Samenstelling Nederlandse normgroep WISC-III voor 16-jarigen

. oorspronkelijke
normgroep 2002
. aangepaste
normgroep 2003
onderwijsniveau N % N %

Praktijkonderwijs 2 2.8 % . - 0.0 %
Vbo/Lwoo/Bbl/Kbl 3 4.2 % 2 2.5 %
Vmbo/Mavo 6 8.4 % 39 48.8 %
Mbo 19 26.4 % - 0.0 %
Havo/Vwo 42 58.3 % 39 48.8 %

totaal 72 100 % . 80 100 %

.
9 Naar mijn mening geldt het volgende:
.
de aangepaste normgroep is representatief 2 9 %
beide normgroepen zijn niet representatief 15 65 %
ik ben niet in staat om te beoordelen of één van beide representatief is 3 13 %
geen mening 3 13 %

10 Mijn persoonlijke ervaring met de WISC-III, dan wel de beoordeling van de COTAN, dan wel de informatie van Tests & Test-research, dan wel de criteria van RVC's en CVI's, zijn voor mij reden geweest om:
.
de WISC-III niet aan te schaffen 6 26 %
de test op de plank te laten liggen 2 9 %
de test alleen incidenteel te gebruiken 2 9 %
zijn geen reden geweest om de test niet of minder te gebruiken 9 39 %
overig / niet van toepassing 4 17 %


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests