Intelligentietests voor jonge kinderen Intelligentietests voor jonge kinderen Bespreking: Intelligentie, weten en meten Intelligentie: weten en meten Diagnostiek bij onderwijs en indicatiestelling Diagnostiek onderwijs en indicatiestelling
Zin of onzin van de kleutertoets Zin of onzin van de kleutertoets Zogenaamde Classificerende Diagnostiek Zogenaamde Classificerende Diagnostiek Rugzak of Aapje? Rugzak of Aapje?
Het kind als machientje Het kind als machientje De waan van het IQ De waan van het IQ Diagnosten in spagaat Diagnosten in spagaat
Kinderen met dyslexie onderschat Kinderen met dyslexie onderschat IQ en onderwijs, twee NRC artikelen IQ en onderwijs, twee NRC artikelen Tests onzuiver belicht Tests onzuiver belicht


Capaciteiten van kinderen met dyslexie
worden onderschatVéronique Prins

Stichting Actie voor Dyslexie

23 februari 2005
.

.
Bij mijn werkzaamheden als consulente dyslexie en speciaal onderwijs van de Stichting “Voor Elkaar” ben ik al verschillende keren met het volgende geconfronteerd.

Jonge kinderen (5, 6, 7 jaar) worden na een laag uitgevallen meting van hun verbale intelligentie verwezen naar het SBO (MLK) of speciaal onderwijs cluster-3 (ZMLK) .
Deze kinderen belanden zo op een type onderwijs waar noch hun capaciteiten ontwikkeld, noch hun problematiek onderkend en begeleid kunnen worden. Ze passen zich aan de groep en aan de verwachting van de leerkrachten aan.

Kinderen met dyslexie hebben rond hun 6e/7e levensjaar al een taalachterstand en worden getoetst op “verbale” wijze met veel “verbale” instructies, waarbij vastgehouden wordt aan de tijdsnormering van de test. Tezamen zijn dit bij uitstek de voorwaarden om een kind met dyslexie laag te laten scoren en zo in een intelligentietest lager uit te komen dan zijn/haar mogelijkheden.

Praktijkvoorbeeld:

Bij een kind van 5 jaar en 6 maanden wordt middels een verbale test een IQ vastgesteld van 75. Nagenoeg gelijktijdig stelt een audiologisch centrum, met behulp van een non-verbale test, een IQ van 100 vast.

Het kind wordt behandeld voor dyslexie en we zien dan de volgende ontwikkelingen:

7 jaar en 8 maanden: WISC-R Verbaal IQ 82 Performaal IQ 99
8 jaar en 7 maanden: WISC-R Verbaal IQ 90 Performaal IQ 99

We zien hier dus nu een kind met een normale intelligentie die, door het tijdig onderkennen en behandelen van dyslexie, regulier onderwijs kan volgen.

Stelling

Naar aanleiding van deze ervaring stellen wij dat:
Kinderen met taalbelemmering (zwak fonemisch bewustzijn en fonologische tekorten, auditieve informatie verwerkingsstoornis, taalachterstand) zwaar benadeeld worden door:

  • verbale toetsen
  • vele verbale instructies
  • de keuze van toetsen
  • de oefentijd en de normering

Mening van deskundigen

Wij vroegen aan enkele deskundigen hun mening over deze stelling.

Een leerkracht SBO (MLK): (h)erkent de problematiek. Twee kinderen in haar klas corresponderen met bovengenoemd profiel. De leerkracht bevestigt dat deze kinderen zich aanpassen aan de groep. De vraag: "kunnen jullie niet deze kinderen weigeren omdat ze niet daar horen," wordt met een zucht beantwoord.

Een orthopedagoog zegt: Vele kinderen (zelfs met duidelijke vormen van dyslexie) worden ook bij een psychologisch onderzoek in groep 3, 4 niet als dyslectisch onderkend.
Dit komt vooral voor als deze kinderen al andere gezondheidsproblemen hadden (b.v. geboorteproblematiek). Bij de diagnostiek wordt eerder gedacht aan lichte zwakbegaafdheid, zeker bij jonge kinderen Deze kinderen worden dan duidelijk benadeeld door de vorm, inhoud en normering van de toetsen.

Een coördinator WSNS: Het gebruik van de WISC bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt door mij niet aanbevolen als vermoed wordt dat het kind mogelijk zwak functioneert. Wij kiezen dan eerder voor RAKIT of SON. Mijn aanbeveling is derhalve niet te snel te grijpen naar intelligentietoetsen, maar het onderzoek te richten op vastleggen van anamnestische gegevens, onderwijskundig aanbod, handelingsplanning en onderzoek naar de taalontwikkeling.

Graag nodigen wij lezers uit om te reageren op onze stelling!

U kunt uw reactie richten aan:

Véronique Prins, Stichting Actie voor Dyslexie, Prunuslaan 78, 3053 ZL Rotterdam
Telefoon: 010 – 418 7571 E-mail: Qui-vive@hetnet.nl


Informatieweek

Van 5 t/m 10 maart wordt in Rotterdam een informatieweek gehouden over dyslexie, dyscalculie, adhd, add en andere zaken die de aandacht vragen.
De week wordt georganiseerd door het Zwaan-Project. Voor meer informatie zie:
www.stichting-voorelkaar.nl
De veelkleurigheid van dyslectici!

Zaterdag 19 maart wordt in Utrecht een lustrumdag georganiseerd door het Netwerk "Arbeid en Dyslexie" van de Vereniging Woortblind.
Voor meer informatie (Word document) klik hier.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests